Slovenska udruga potrošača

Savez potrošača Slovenije (Zveza potrošnikov Slovenije) – nezavisna, neprofitna, međunarodno priznata nevladina organizacija, osnovana je 1990. Kako radi i koliko je djelotvorna?

 

Glavno im je poslanstvo ostvarivanje prava i zaštita interesa potrošača.

U suradnji s nezavisnim stručnjacima i akreditiranim laboratorijima neprekidno provjeravaju kvalitetu proizvoda i usluga. Svojim članovima daju savjete kod značajnih potrošačkih pitanja, a pružaju im i stručnu pravnu pomoć.

 

Predsjednica Saveza, Breda Kutin, ističe jedan od najvećih međunarodnih problema, čije rješavanje svesrdno potiču: distribuciju proizvoda istog imena, ali dokazano niže kvalitete, u novim članicama EU i ostalim za proizvođače “manje vrijednim” zemljama.

 

Među najboljim su im rezultatima dobro provedene akcije za zajedničku zamjenu distributera električne energije: tako je tijekom 2017. svaki potrošač koji se u njih uključio te tako uspio zamijeniti distributera električne energije i plina mogao uštedjeti više od 200 eura.